👉 Phát GIFCODE Vip 2019 khi tham gia 👇
👇👇👇
MUBATDIET.COM👇👇👇
👉 Gifcode 100k:tặng 1 set +13 full +1 wing 2 full
👉 Gifcode 200k:tặng 1 set +14 full.+ 1 wing 2 full
👉 Gifcode 300k:tặng 1 set +15 full+ 1 wing 2 full
👉 Gifcode 500k:tặng 1 set +15 full + 1 wing 3 full
👉 Gifcode 1000k:tặng 1 set +11 full thần ex +15
👉 Gifcode 1500k:tặng 1 set +13 full thần ex
👉 Gifcode 2000k:tặng 1 set +15 full thần ex
👉 Gifcode 3000k:tặng 1 set +15 full thần ex + 1 wing 3 chaos
🎫 🎫 🎫 🎫 🎫 🎫 🎫 🎫 🎫 🎫 🎫 🎫 🎫 🎫 🎫 🎫
🔥 Hỗ trợ 50 reset khi tạo nhân vật 💯
🔥 Hỗ trợ 20% thẻ nạp khi giao dịch atm
🔥 Hỗ trợ hướng dẫn ép đồ + pk pro người khác phải khóc thét !