Lệnh Cộng Điểm Nhanh
 • /addstr xxx : Cộng sức mạnh
 • /addagi xxx : Cộng nhanh nhẹn
 • /addvit xxx : Cộng sức khỏe
 • /addene xxx : Cộng năng lượng
 • /addcmd xxx : Cộng mệnh lệnhLệnh trong Game


 • /post Nội dung : Chat toàn Server
 • /pkclear : Rửa tội
 • /reset auto: reset trong game miễn phí tự động
 • /tudanh: kẹp chuột 24/24 ( có thể dùng nút end)
 • /nv: làm nhiệm vụ 3 miễn phí
 • /zen : ví dụ hết zen gõ /zen 99999999 là lại có full 2 tỷ zen
 • Hãy Ấn F4 Để Mua VIP và Xem tính năng