Custom Jewel Công dụng Hình ảnh


Ngọc May Mắn


Tăng dòng May Mắn cho Item


Ngọc Tuyệt Chiêu


Tăng tuyệt chiêu cho Vũ Khí


Ngọc Hoàn Hảo

Tăng 1 dòng hoàn hảo (random) cho
Item
Tối đa 6 dòng hoàn hảo


Ngọc Cấp Độ

Tăng 1 cấp độ cho
Item
Tối đa 15 cấp độ


Ngọc Tính Năng

Tăng 4 Tính Năng cho
Item
Tối đa 28 Tính Năng


Ngọc Socket

Tăng 1 dòng Socket cho
Item Socket
Tối đa 5 dòng Socket


Ngọc Thần

Tăng tính năng thần cho
Item chưa thần.
(Có thể ép trên 1 số Item)