Ngày đầu Open tất cả mọi người sẽ được RS 10 lần trong game và 5 lần ở web + 5 lần reset vượt

Kể từ ngày 0h áp dụng bảng GHRS dưới đâyTOP Bảng giới hạn reset trong game và web tài khoản

1


10 lần ngày trong game
và 5 lần ở web + vượt reset ở web 5 lần

2-10


Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS

11-20


Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS

21-30


Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS

31-40


Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS

41-50


Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS

51 trở
đi


Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS